STANDARD 3 TERMINAL EXAMS SERIES


EXAM SERIES EXAM

OFFICE OF THE PRESIDENT MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT
SOCIAL STUDIES- TERMINAL EXAMINATION-MAY
STANDARD THREE
TIME: 1:00 HOUR
INSTRUCTIONS
 • This paper consists of FIVE questions in two sections A and B
 • Answer all questions as per instructions given in each questions
 SECTION A: (56 MARKS) 
1. Answer items (i)  (viii) by choosing the letter of the correct answer and write it in the box provided
 1. All the things that surround us are termed as:
 1. Atmosphere 
 2. Air
 3. Water 
 4. Environment
 1. Which of the following things is NOT found in school environment?
 1. Classrooms 
 2. Police station
 3. National flag 
 4. Playground
 1. Which of the following is a non- living component of environment?
 1. Stone 
 2. Animals
 3. Plant 
 4. Bird
iv. One of the effects of destroying our environment is:
 1. Overgrazing 
 2. Outbreak of diseases
 3. Availability of food 
 4. Growth of plants
v. Which of the following clothes are worn during the hot weather?
 1. Vest and shorts 
 2. Sandals and T-shirts
 3. Sweaters and jackets 
 4. Mini skirts
vi. Which of the following is a way of protecting ourselves from hot weather?
 1. Playing on sun 
 2. Avoiding taking bath
 3. Drinking too much water 
 4. Drinking hot tea
vii. Which of the following are the signs of hot weather?
 1. Shivering and stomach ache 
 2. Shivering and having pale fingers
 3. Sweating and thirsty 
 4. Sweating and shivering
viii. We say it is cold when the temperature is:
 1. Very High 
 2. Constant
 3. Very low 
 4. Average
2. Match the cleanliness tools in LIST A with their uses in LIST B by writing the their correct answers in the brackets
 LIST A
LIST B
(i) Dustpan
(ii) Hoe (iv) Slasher
(v) Dustbin (vi) Broom
(vii) Mop
 1. Is used for cutting tall grass
 2. Is used for mopping the floor
 3. Is used for collecting rubbish
 4. Is used for burning papers
 5. Is used for collecting rubbish
 6. Is used for keeping wastes
 7. Is used for digging the ground
 8. Is used for washing hands
SECTION B: (44 MARKS) 
3. Fill in the blanks by supplying the correct answers
 1. The daily condition of the atmosphere observed at a particular place is known as              
 2. The degree of hotness or coldness of an object or a place is called_____
 3. What is the name of an instrument used to measure temperature?_____
 4. What is the standard unit of temperature__________________
 5. The process of cutting down trees without replanting others is called__
 6. The condition of having no rain for a long period of time is known as___
 7. Write one advantage of a clean environment____________________
4. Observe the picture below then answer the questions that follow

a. What are the pupils shown on the above picture doing?______________
 b. What type of environment is shown by the picture above?____________
 c. Identify two tools that are used by the pupils on the picture above
d. Write down two things that are found in the environment shown by the picture above


STANDARD THREE SOCIAL EXAM SERIES 6
OFFICE OF THE PRESIDENT MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT
SCIENCE- TERMINAL EXAMINATION-MAY
STANDARD THREE
TIME: 1:00 HOUR
INSTRUCTIONS
 • This paper consists of FIVE questions in two sections A and B
 • Answer all questions as per instructions given in each questions
SECTION A: (60 Marks) 
1. Choose the most correct answer from the alternatives given and write its letter in the box provided
 (i)    Which among the following is a living thing?
 1. Plants 
 2. Air
 3. Water 
 4. Stone
(ii) The two components of environment are
 1. Water and air 
 2. Animals and plants
 3. Land and water 
 4. Living and non-living things
 (iii) Which one among the following is NOT a characteristic of living environment?
 1. Feeding 
 2. Growing
 3. Breathing 
 4. Flying
(iv) Which of the following is a natural source of light?
 1. Sun 
 2. Bulb
 3. Candle 
 4. Torch         
(v) Which pair among the following consists of solid objects?
 1. Ice and stone 
 2. Water vapour and ice
 3. Pure water and wood 
 4. Kerosine and water  
2. Match the items in LIST A with their correct response from LIST B and write the answers in the brackets provided
LIST A LIST B
(i) The ability to do work
(ii) The reflected sound (iii) The energy that enable us to see
(iv) The type of energy formed by vibration (v) The transfer of heat energy through air
 1. Echo
 2. Reflection
 3. Radiation
 4. Energy
 5. Sound
 6. Light
 7. Convection
3. Choose  the correct answer from the box and fill in the gaps in each question.
Reproduction, locomotion, excretion, growth, breathing
 1. The increase in size and weight of an organism is called ________________
 2. The ability of an organism to form a new organism of its own kind is referred to
as____________________________________________________
 1. refers to the removal of waste products from the body of a living organism.
 2. An action of an organism to move from one place to another is called ______
 3. The process of an organism to take in and take out air is called__________
  SECTION B: (40 MARKS) 
4. Read the passage below then answer the questions that follow
Matter is anything that has weight and occupies space. All things that we can see, touch or feel are matters. All matters are made up of the smallest particles known as atoms. These particles are invisible with our naked eyes.
There are three states of matter. These are solid, liquid and gas. Solid matters are made up of tightly packed particles. Such things include stones, wood and papers. Solid matters normally have specific shapes. Examples of liquid matters are water, milk and kerosene. Liquid matters have no specific shape rather they occupy the shape of the container which they are placed in. The gaseous matters are those whose atoms are loosely packed. Examples of gaseous matters are water vapour, smoke, Oxygen and Carbon dioxide.
However, some substances can exist in both three states of matter. An example of those substances is water. Pure water is in liquid form. When the pure water is boiled at an average temperature of 100oC it turns in to vapour which is gaseous state. Similarly, when the temperature is exposed to the temperature of 0o C it freezes and becomes and ice which is a solid state.
QUESTIONS 
 1. Anything that has mass and occupies space is called__________________
 2. All matters are made up of the smallest particles called________________
 3. Which substance can exist in both three states of matter?_______________
 4. According to the passage above, the pure water boils at an average temperature of              
 5. What is the freezing point of water according to the above passage?__________
5. Observe the organisms below and use them to answer questions that follows.
A. 
B. 
C. 
D. 
 1. What is the name of the organism marked number A?_____________
 2. What is the habitat of the organism marked A?________________
 3. Which organism can live both in water and on land?______________
 4. The organism marked C is called_________________________
 5. The organism shown by the pictures lettered_____________and_________are
  poisonous organisms.


STANDARD THREE SAYANSI EXAM SERIES 5
OFISI YA RAIS WIZARA YA ELIMU, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA
SAYANSI- MTIHANI WA MWISHO WA MUHULA
DARASA LA TATU
MUDA: 1.30      DARASA…………………
MAELEKEZO
 •      Mtihani huu na maswali matano katika sehemu mbili
 •      Jibu maswali yote kulingana na maelezo uliopewa katika kila swali.
SEHEMU A: (ALAMA 60) 
1. Chagua jibu sahihi kati ya hayo uliopewa nauandike jibu lake katika nafasi iliyoachwa wazi.
(i) Kipi kati ya vifuatavyo ni kiumbe hai?
 1. Mimea 
 2. Hewa
 3. Maji 
 4. jiwe
(ii) Kipi kati ya hizi kinaunda mazingira?
 1. Maji na Hewa 
 2. Wanyama na mimea
 3. Ardhi na maji 
 4. Viumbe hai, na viumbe visivyo hai
(iii) Kipi sio sifa ya viumbe hai?
 1. Kula 
 2. Kukua
 3. Kupumua 
 4. kupaa
(iv) Kipi kati ya hizi sio chanzo asilia chaa mwanga?
 1. Jua 
 2. Taa ya umeme
 3. Mshumaa 
 4. Tochi
(v) Kipi kati ya hizi ni yabizi?
 1. Barafu na jiwe 
 2. Mvuke na baridi
 3. Maji na jiwe 
 4. Mafuta taa na maji  
 2. Oanisha majibu katikajedwali lifuatalo hili kuleta maana
S/N
Orodha A
Orodha B
(i) Huduma ya kwanza
(ii) Baadhi ya wadudu wenye sumu (iii) Baada ya kutoa huduma ya kwanza
(iv) Huduma ya kwanza inaweza kutolewa na (v) Huduma ya kwanza hutolewa lini?
 1. ngena kipepeo
 2. mpeleke aliyejeruhiwa hospitalini au kwenye zahanati
 3. Kupunguza maumivu na kuokoa maisha
 4. Nyuki na tandu
 5. Mtu yeyote
 6. Wembe, pamba, spiriti na glovu
 7. Maji ya kitunguu saumu na jivu
 8. Msaada unaotolewa kwa majeruhi kabla ya kwenda hospitalini
 9. Mpeleke aliyejeruhiwa nyumbani.
 3. Chagua jibu sahihi kujaza nafasi zilizo wazo
kuzaa, kusogea, kuondoa taka mwili, kukua, Kupumua
 1. Kuongeeka kwa kimo na uzito wa kiumbe hai ______________________
 2. Uwezo wa viumbe hai kuongezeka 
 3. Kuondoa uchafu mwilini
 4. Uwezo waviumbe hai kutoka sehemu moja hadi nyingine…………
 5. Kuingiza na kutoa hewa mwilini…………………………
   
SEHEMU B: (ALAMA 40) 
4. (a) Taja hatua za kupigasimu kwa kutumiasimu ya mkononi
    (b) Eleza tofauti ya simu ya mkononi na simu ya mezani
    (c ) Jaza sehemu za simu zilizoonyeshwa kwa mistari katika mchoro    huu

 5. Tazama michoro ifuatayo kasha jibu maswali.
A.
B. 
C. 
D.
 1. Taja jina la mnyama mwenye herufi A?_______________________
 2. Je mnyama mwenye herufi A anaishiwapi?___________________
 3. Kiumbe kipi kinaishi nchi kavu na majini?____________________
 4. Kiumbe chenye herufi C ni_____________________________
 5. Viumbe vipi kati ya hizi zilizoonyeshwa hapo zinasumu?


STANDARD THREE SAYANSI EXAM SERIES 4
OFISI YA RAIS WIZARA YA ELIMU, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA
MAARIFA YA JAMII- MTIHANI WA MWISHO WA MUHULA
DARASA LA TATU
MUDA: 1.30      
MAELEKEZO
SEHEMU A: (56 %) 
1. Jibu maswali (i)-(viii) kwakuchagua herufi yajibu sahihi kasha andika katika nafasi uliyopewa.
 1. Vitu vyote vinanyotuzunguka tunaviita?
 1. Anga
 2. Hewa
 3. Maji
 4. Mazingira
 1. Kipi kati ya hivi hakipatikani mazingira ya shule?
 1. Darasa
 2. Kituo cha police
 3. Bendera ya taifa
 4. Uwanja wa mpira
 1. Kati ya hizi ni gani ambayo ni sehemu ya mazingira isiyo na uhai?
 1. Jiwe
 2. mimea
 3. wanyama
 4. ndege.
 1. Moja ya madhara ya uharibifu wa mazingira ni?
 1. Kufuga wanyama wengi
 2. Mlipuko wa magonjwa
 3. Upatikanaji wa chakula
 4. Ukuaji wa mimea
 1. Wakati wa joto kali tunapaswa kuvaanguozipi?
 1. Kaptula na vesti
 2. Malapa na T-shati
 3. Sweta na Jaketi
 4. Sketi fupi
 1. Mojawapo ya njia za kujikinga na joto kali ni?
 1. Kucheza juani
 2. Kuepuka kuoga
 3. Kunywa maji mengi
 4. Kunywa chai moto
 1. Dalili za hali ya joto kuwa juu ni?
 1. Kutetemeka na kuumwa na tumbo
 2. Kutetemeka na vidole kupauka
 3. Kutoa jasho na kiu
 4. Kutoa jasho na kutetemeka
 1. Tunasema kuna baridi wakati hali ya joto ni?
 1. Iko juu sana
 2. Ya kawaida
 3. Ya chini sana
 4. Ya wastani.
2. Andika ndiyo kwa sentensi iliyo sahihi, au hapana kwa sentensi isiyo sahihi.
 1. Mvua husaidia kukuza mimea
 2. Fagio na jembe ni vifaa vinavyotumika katika utunzaji wa mazingira
 3. Sweta na jaketi ni mavazi yanayovaliwa wakati wa baridi
 4. Mifugo na ardhi ni rasilimali……
 5. Nyota na mwezi huonekanawakati wa mchana.
SEHEMU B. ALAMA 44.
3. Jaza nafasi zilizo wazi kwa kutumia jibu sahihi.
 1. Mabadiliko ya kila siku yamazingira huitwa……………………………….
 2. Hali ya kitu kuwa joto au baridi hutwa…………………………………….
 3.  Kifaa kinachotumika kupima joto huitwa…………………………………
 4. Taja aina mbili ya vifaa vinavyotumika kupima joto
 5. Kukta miti bila kupanda kuna weza kusababisha…………….
 6. Hali ya kukosekana mvua kwa muda mrefu huitwa…………………..
 7. Mojawapo ya faida ya mazingira masafi ni………………………………
4. Jibu maswali yafuatayo kwa kujaza nafasi wazi.
 1. Taja faida tatu za jua
 2. Vitu gani vingine vinapatikana katika mfumo wa jua
 3. Taja sayari zinazozunguka jua
 4. Taja mambo matatu yanayoweza kufanywa wakati wa jua.


STANDARD THREE MAARIFA EXAM SERIES 3
OFISI YA RAIS WIZARA YA ELIMU, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA
KISWAHILI- MTIHANI WA MWISHO WA MUHULA
DARASA LA TATU
MUDA: 1.30      
MAELEKEZO
SEHEMU A. IMLA
ANDIKA MANENO YAFUATAYO( MZAZI/MLEZI ATAJE MANENO)
 1. ………………………………………………… ………………………… ……… …………………
 2. …………………………………… ……………………… ……… ……… …………… ……………
 3. ………………………… …………………………… ……………… ……………… ………………
 4. ……………………………… ……………………………… ……………… ………… ……………
 5. ……………………… ……………………………… …………………… …………… ……………
SEHEMU B. CHAGUA JIBU SAHIHI.
 1. Ndani ya pochi la mama aliweka nguo…………………………..
 1. Lake
 2. Yake
 3. Zake
 4. Zao
 1. Baraka na anna walipewa…………………….
 1. Adabu
 2. Adhabu
 3. Azabu
 4. Athabu
 1. Viatu……………..ni vyangu
 1. Yote
 2. Yoyote
 3. Vyote
 4. Wingi
 1. Ukipika vyakula………………………………………. Vitaharibika
 1. Kingi
 2. Vingi
 3. Mingi
 4. Kichache
 1. Lipi kati ya mazao haya ni nafaka?
 1. Mahindi
 2. Nazi
 3. Pamba
 4. Kahawa
SEHEMU C. 
Andika neno moja linaloendana na yafuatayo
a)    Pikipiki, ndege, baiskeli, gari
b)   Maembe, fenesi, nanasi, chungwa
c)    Sketi, kaptula, suruali, shati
d)   Ng’ombe, mbuzi, kondoo, paka, 
e)    Kaka, mjomba, bibi, binamu.
SEHEMU D.
Andika sentensi zifuatazo katika hali ya wingi
 1. Mfuko huu ni mkubwa
 2. Meza hii ni safi
 3. Nyumba hii ni nzuri
 4. Kitabu hiki ni kidogo
 5. Jiwe hili ni kubwa
SEHEMU E.
Malizia methali zifuatazo;
 1. Mvumilifu…………………………………………………………………………………
 2. Kuuliza………………………………………………………………………………………
 3. Mwenda pole………………………………………………………………………………
 4. Siku za mwizi………………………………………………………………………………
 5. Akiba……………………………………………………………………………………………


STANDARD THREE KISWAHILI EXAM SERIES 2
OFFICE OF THE PRESIDENT MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT
ENGLISH- TERMINAL EXAMINATION-MAY
STANDARD THREE
TIME: 1:00 HOUR
INSTRUCTIONS.
Answer all questions
SECTION A.
Look at the pictures below and write the name of each.
 1. C:wampwwwafricaimagespple.jpg………………………………………………
2. ……………………………
3. …………………………….
4. ……………………………………..
5. ……………………………………...
SECTION B.
In each of the following, name an insect that is described.
 1. An insect that makes a sweet liquid called honey……… ……………………………………………
 2. An insect that has beautifully colors and feeds on nectar from flowers………………………
 3. An insect that stays in anthill and are very many……………………………………………………..
 4. An insect is common at homes and spread diseases…………… ……………………………………
 5. An insect that transmits malaria………… …………………… ………………………………………………..
SECTION C.
Fill in the blanks below with the correct answer.
 1. My name is……………………………………………………..
 2. My mothers name is…………………………………………
 3. My father’s name is…………………………………………
 4. My sister’s name is…………………………………………..
 5. My brother’s name is………………… …………… ……………………………
SECTION D.
Fill in the blanks with the correct words
Juma……………………….up ealier in themorning.He brushes his teeth. He ………………………breakfast. He………………………………to school. He……………………football in the evening. He ………… …………….dinner.
 SECTION  E.
Fill in the blanks using words in the box.
 
 1. Please sister, ………………………..I eat a banana?
 2. Please…………………………………..may I come in?
 3. Please Juma,……………………borrow your pen?
 4. Please sir,…………………………….I go out?
 5. …………………………madam, may I sit with Juma?

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

buttons=(Accept !) days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !